آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی(سهامی خاص) ثبت شده به شماره: 514302 شناسه ملی 14007021829


بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی  خاص) به شماره ثبت 514302 به شناسه ملی 14007021829 می رساند که در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/06 درخصوص افزایش سرمایه و باتوجه به اختیار تفویض شده به هیات مدیره درخصوص عملی نمودن افزایش سرمایه،

مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 5.372.540.000 ریال منقسم به 537.254 سهم 10.000ریالی با نام به مبلغ .300.000.000.000 ریال منقسم به 30.000.000 سهم 10.000 ریالی با نام از محل آورده نقدی افزایش یابد. لذا باتوجه به مواد 166 و 169 لایحه اصلاح قانون تجارت هر صاحب سهم دارای 54.83 سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد و بارعایت شرایط حق تقدم در مجمع عمومی فوق العاده آن دسته از صاحبان سهم که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند، لازم است از تاریخ نشر این آگهی حداکثر ظرف مدت 60 روز ضمن مراجعه به دفتر صندوق واطلاع از میزان قدرالسهم واریزی خود مبلغ مذکور  را نزد حساب سپرده بشماره 845220038 بانک کشاورزی شعبه توحید واریز و فیش آن را به هیات مدیره شرکت تحویل نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیات مدیره شرکت مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری باقیمانده سهام جدید به سایر متقاضیان اقدام نماید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.