آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشارزی (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۵۱۴۳۰۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۸۲۹

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی خاص) میرساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت مذکور به ترتیب رأس ساعات ۹ و ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به آدرس تهران، خیابان یمن، باغ کشاورزی برگزار میگردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبای سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت خود و کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف: دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه (در خصوص تغییر سال مالی شرکت)

ب: دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

۱- تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی

۲- تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.