مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در محل سالن دانش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور بیش از ۸۴ درصد سهامداران برگزار گردید

مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در محل سالن دانش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور بیش از ۸۴ درصد سهامداران برگزار گردید.

پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و قرائت گزارش توسط بازرسین و حسابرس قانونی صورتهای مالی منتهی به پایان آذر ۱۳۹۷ به تصویب مجمع رسید.در ادامه، طرح توسعه بازار کالای دانش دانش بنیان با هدف شناسایی بازار های جدید، تجاری سازی و بازارسازی برای محصولات فناورانه و دانش بنیان به تصویب رسید.

در پایان انتخابات هئیت مدیره و بازرسین صندوق برگزار شد که در آن شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت طراحان سبز پاکدشت، شرکت توسعه گیاهان زراعی، شرکت آرین فناوران فاریاب و شرکت خوراک دام صفی اباد دزفول به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره و شرکت های ایده سازان سبز گلستان و فناور نانو پژوهش مرکزی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. شرکت نو آوران جوان آوان پارس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار به عنوان بازرس اصلی دیگر و حسابرس قانونی صندوق انتخاب شدند. پس از پایان دستورات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موضوع نقل و انتقال سهام شرکت کشاورزیاران دانش گستر به شرکت اکسین ژالکه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.