مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در تاریخ 31 تیرماه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در تاریخ 31 تیرماه، با حضور اکثریت سهامداران، حسابرس قانونی و مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان ناظر در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برگزارشد.


 در این مجمع، پس از انتخاب اعضا‌ی هیات رئیسه، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، گزارش عملکرد یک ساله صندوق را تشریح کرد. در ادامه صورت های مالی سال ۹۸ در جلسه مجمع ارائه شد و پس از اظهار نظر بازرسان و حسابرس قانونی، به تصویب اعضا‌ی مجمع رسید.

در انتهای مجمع انتخابات بازرس اصلی وعلی البدل صندوق برگزار گردید که شرکت نوآوران جوان آوان پارس به عنوان بازرس اصلی و شرکت مهر کشاورزی اکسیر فرآوران سبلان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۸-۹۹ صندوق انتخاب گردیدند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.