اهداف

اهداف

1-    حمایت مالی، تشکیل سرمایه، تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری به منظور ارتقاء و افزایش بهره وری و حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی 

2-    ایجاد و تقویت شبکه شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در راستای اهداف سند چشم انداز افق 1404  

3-    پوشش روز افزون و کامل مجموعه شرکت های فناور و دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی  

4-    ایجاد مدل های متنوع ارائه خدمت جهت کاستن از حمایت مالی مستقیم و هدایت سرمایه به سمت رشد و تعالی سهامداران

5-    افزایش سرمایه صندوق در جهت توسعه توان اقتصادی و اجرایی صندوق و خدمت رسانی بهتر به سهامداران  

6-    تجمیع و بهره برداری بهینه از یارانه ها و منابع مالی موجود در بخش به منظور تسهیل فرآیند تامین مالی شرکت ها و تعاونی های دانش بنیان سهامدار صندوق به صورت اخذ عاملیت