برنامه ها

برنامه ها

کوتاه مدت
ثبت و استقرار و معرفی صندوق به بخش های مختلف

1- تماس با سهامداران و شروع ارائه خدمات صندوق
2- بررسی و تدوین مجدد طرح تاسیس جهت شروع فرآیند قانونی افزایش سرمایه
3- برقراری ارتباط با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
4- پیگیری اخذ عاملیت وجوه اداره شده و یارانه های قابل توزیع

میان مدت

1- مذاکره با بانک ها جهت اختصاص خطوط اعتباری به صندوق
2- مذاکره با صندوق های ضمانت سرمایه گذاری
3- توسعه و گسترش خدمات و نهاد های مکمل
4- ایجاد تسهیل در روند اخذ مجوز ها و بازار رسانی محصولات
5- ایجاد شبکه شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی با هدف ارتقاء و اثر بخشی و هم افزایی شرکت ها و ارتباط هدفمند و موثر باهم


بلند مدت

1- ارتقاء صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی، توسعه ای به عنوان بازوی سازمان تحقیقات در حمایت از شرکت های دانش بنیان
2- ایجاد چرخه کامل محصول فناور و دانش بنیان با حمایت صندوق
3- هدایت سرمایه های داخلی و خارجی و تمرکز آنها بر طرح های دانش بنیان با بازدهی اقتصادی مطلوب
4- ایجاد چرخه صدور کالا و خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت های سهامدار صندوق
5- پیگیری جهت ایجاد ردیف بودجه سالانه و استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها
6- سرمایه گذاری ریسک پذیر در راستای کمک به شرکت های دانش بنیان در جهت اجرای طرح های ریسک دار