مدارک موردنیاز جهت اخذ تسهیلات

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

جهت اخذ تسهیلات مدارک ذیل را تهیه نموده و کاربرگ ها و فرم های نمونه را از سایت دریافت کنید و پس از تکمیل به آدرس صندوق ارسال نموده تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

1 –      ارائه اسناد و مدارک ثبتی شرکت شامل تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات آدرس، سرمایه و مدیران شرکت (لازم به ذکر است این اسناد یک بار اخذ خواهد شد و تا زمانی که تغییر نداشته باشند معتبر خواهند بود)

2-     ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت (لازم به ذکر است این اسناد یک بار اخذ خواهد شد و تا زمانی که تغییر نداشته باشند معتبر خواهند بود)

3-   صورتجلسه هیئت مدیره جهت اخذ تسهیلات 

4-     تکمیل کاربرگ مشخصات شرکت

5-     تکمیل کاربرگ درخواست تسهیلات

6-     تکمیل کاربرگ گزارش توجیهی

7-     تکمیل نامه فعالیت در مرکز رشد / پارک علم و فناوری

8-     اصل وکالتنامه محضری توثیق سهام (لازم به ذکر است این وکالتنامه یک بار و با اعتبار 5 سال از متقاضی اخذ میشود)