مدیرعامل

مدیرعامل

داریوش شهریاری مدیرعامل
تلفن همراه:    09126123229
پست الکترونیک :Ceo@fundrt.ir