نحوه عضویت در صندوق

نحوه عضویت در صندوق

شرکت های دانش بنیان، واحدها و هسته های فناور با زمینه فعالیت در یکی از زیر گروه های بخش کشاورزی که در یکی از مراجع زیر ثبت شده و مشغول به فعالیت باشند میتوانند به عضویت صندوق تحت عنوان سهامدار در آیند.

  1.  سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری (به آدرس http://daneshbonyan.ir)
  2. مراکز رشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  3. پارکهای علم و فناوری