هیأت مدیره

هیأت مدیره

مجید ولداننماینده دولت از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
علی بزرگیشرکت خدمات آموزشی و مهندسی کشاورزی طراحان سبز پاکدشت
نادر اسد زادهشرکت آرین فناوران فاریاب
رحمت ستوده اصلشرکت تولید خوراک دام طلایه داران
جواد گوهریشرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی