چشم انداز

چشم انداز

صندوق غیردولتی حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی خاص) یک نهاد توسعه ای می باشد که در راستای تحقق توسعه کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین ، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش ، ارتقا مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تامین ، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی با تمرکز بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه ها و سیاست های کلان سرمایه گذاری که در سطح کشور در چارچوب نظام شبکه ای صندوقها فعالیت می نماید.